♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 20

इ 4थी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 20 

विषय  – परिसर अभ्यास आजचा सेतू अभ्यास


२३. नैसर्गिक आपत्ती

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

१. मुख्य ऋतूची नावे सांग?

उत्तर : ………………………………………….

२. तुझा आवडता ऋतू कोणता?

उत्तर : ………………………………………….

३. कोणत्या ऋतूत थंडी वाजते?

उत्तर : ………………………………………….

४. कोणत्या ऋतूत गरमी होते?

उत्तर : ………………………………………….

खालील चित्राचे निरीक्षण कर.

५ पाऊसच नाही पडला तर काय होईल?

उत्तर : ………………………………………….

६ पूर येणे म्हणजे काय होणे ?

उत्तर : ………………………………………….

७ अवकाळी पाऊस काशाला म्हणतात?

उत्तर : ………………………………………….

८ पुराच्या पाण्यात पोहावे का?

उत्तर : ………………………………………….

९. पाऊस थांबला नाही तर काय होईल?

उत्तर : ………………………………………….

१०. नैसर्गिक आपत्ती कशाला म्हणतात?

उत्तर : ………………………………………….