♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 39

इ 6 वी  सेतू अभ्यास दिवस 39

विषय  – इतिहास – भूगोल  

थोडे आठवूया ! –

१) मानवाच्या मूलभूत गरजा कोणत्या आहेत ?

२) तुम्ही सणसमारंभासाठी कोणते कपडे वापरता ?

३) तुमच्या परिसरातील लोक वापरत असलेल्या कपड्यातील विविधता कोणती ते लिहा.


5. विषय – हिंदी

सेतू अभ्यास विषय हिंदी याचा अभ्यास करण्यासाठी