♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 2 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 20

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास

Activity : 20 Teacher Says 

Match the instructions with the given picture

खालील चित्र व सूचना यांच्या जोड्या योग्यप्रकारे जुळवा

Follow the given instructions 

खालील सूचना मोठ्याने वाचा व त्याप्रमाणे कृती करा 

1) raise your hand 

2) tap your feet 

3) open your book 

4) jump on the spot 

5) touch your nose