♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

१४ ब) छुक- छुक- गाड़ी-इ . 5 वी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट- 5 th Hindi Online Test Sandeep sir

१४ ब) छुक- छुक- गाड़ी इ . 5 वी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट Subject- Hindi 5 th class Online Test Sandeep sir 5 वी हिंदी ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 8th class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व तसेच आपले किती प्रश्न बरोबर आले व कोणते प्रश्न चुकले हे समोर दिसेल.  

   विद्यार्थ्यांनी मिळालेले 5 th Hindi Online Test मधील मार्काचा स्क्रीन शॉट आपल्या शिक्षकांना वर्गाच्या Whats app गृपवर पाठवावा.