♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी गणित भाग 2 Online Test

अनु क्र      पाठाचे नाव        ऑनलाईन टेस्ट लिंक
1भूमितीतील मूलभूत संबोधयेथे क्लिक करा 
2समांतर रेषायेथे क्लिक करा 
3त्रिकोणयेथे क्लिक करा
4त्रिकोण रचनायेथे क्लिक करा
5चौकोनयेथे क्लिक करा
6वर्तुळयेथे क्लिक करा

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment