♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी मराठी e learning Video

No.घटकाचे नाव View
1वंद्य ‘वन्दे मातरम् 9 वी मराठी येथे क्लिक करा 
2संतवाणी जैसा वृक्ष नेणे 9 वी मराठी येथे क्लिक करा 
3कीर्ती कठीयाचा दृष्टांत 9 वी मराठी येथे क्लिक करा 
4नात्याची घट्ट वीण 9 वी मराठी येथे क्लिक करा 
5एक होती समई 9 वी मराठी येथे क्लिक करा 
6या झोपडीत माझ्या  9 वी मराठी येथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.