♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस ११

इ  8 वी  सेतू अभ्यास दिवस  ११

विषय  – मराठी

  ओघतक्ता तयार करणे

खाली दाखवलेला ओघतक्ता पहा  ओघतक्ता काय असतो हे समजावून घ्या

तुमच्या शाळेत तुम्ही साजरा करत असलेल्या कोणत्याही एका कार्यक्रमाचा कार्यक्रमाचा ओघतक्ता तयार करा.


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी