♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

7 वी सेतू अभ्यास दिवस २

विषय  – मराठी 

बातमी वाचून त्याविषयी प्रतिक्रिया स्वतःच्या शब्दात लिहा

विषय  – इंग्रजी

विज्ञान    कृतीपत्रिका 3