♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय – इंग्रजी 1.4 JOURNEY TO THE WEST page no 20

इयत्ता ७  वी  विषय – इंग्रजी  JOURNEY TO THE WEST   page no 20

खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्न पान क्रमांक 20 वरील घटकावर आधारित आहे 

Write the answers to the following questions in your notebook

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

Q.1 Why have the three characters agreed to help Yuan Chwang ? 

( तीन पात्रांनी Yuan Chwang मदत करायचे  का  ठरवले ?  )

Ans:- …………………………………………………

Q.2 Who was the most powerful of the three disciples?

( तीन शिष्यांपैकी सर्वात शक्तिशाली शिष्य कोण होता ? )

Ans:- …………………………………………………

Q.3 How many ways to Sun Wukong transform himself able to do ? 

(Sun Wukong किती प्रकारात  स्वतःचे रूपांतर   करू  शकत होता  ? )

Ans:- …………………………………………………

Q.4  How was Sun Wukong body? 

(Sun Wukong चे  शरीर कसे होते ?  )

Ans:- …………………………………………………

Q.5 How was Sun Wukong eyes ? 

(Sun Wukong चे डोळे कसे होते  )

Ans:- …………………………………………………

Q.6  What did  Sun Wukong  like ? 

(Sun Wukong ला काय आवडत होते  )

Ans:- …………………………………………………

Q.7 Explain the characteristics of Sun Wukong ? 

(Sun Wukong ची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा )

Ans:- …………………………………………………

उर्वरित घटकावर प्रश्न आपण पुढील भागात पाहणार आहोत

Leave a comment