♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

7 th english Journey to the West (Workshop)

इयत्ता   ७  वी   विषय  –   इंग्रजी  Journey to the West (Workshop

  page no   21

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 21   वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting