♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय गणित कोन दुभाजक काढणे page no 11

खालील व्हिडिओ पहा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी 

खालील व्हिडिओ पहा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा.