♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ. ५ वी आजचा घरचा अभ्यास

विद्यार्थ्यांनी खालील दोन्ही विषयांचा अभ्यास करावा 

1.विषय – मराठी

या विषयाचा  पाठ समजावून देण्यासाठी व्हिडिओ दिलेला आहे व त्या वर आधारित प्रश्न दिलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी सर्व प्रथम व्हिडीओ पहावा व त्यानंतर प्रश्नाचे उत्तरे आपल्या वहीत लिहावीत.

वरील विषयाचा आजचा घरचा अभ्यास पाहण्यासाठी

2 .विषय – गणित

या विषयाचा  पाठ समजावून देण्यासाठी व्हिडिओ दिलेला आहे व त्या वर आधारित प्रश्न दिलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी सर्व प्रथम व्हिडीओ पहावा व त्यानंतर प्रश्नाचे उत्तरे आपल्या वहीत लिहावीत.

वरील विषयाचा आजचा घरचा अभ्यास पाहण्यासाठी