♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ५ वी विषय – गणित संख्याचे वाचन व अक्षरात लेखन page no.12

इयत्ता  – ५ वी    विषय – गणित    संख्याचे वाचन व अक्षरात लेखन     page no.12

( सेमी च्या विद्यार्थ्यांकरीता मराठीच्या खाली अभ्यास आहे ) 

खालील उदाहरणे आपल्या वहीत सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ पहा  

Reading numbers and writing them in words

Solve this 

Leave a comment