♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय मराठी सावरपाडा एक्सप्रेस पान क्रमांक 9

खालील व्हिडिओ पहा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या वहीत लिहा

  1. कविता चा सांभाळ कोणी केला ?

     उत्तर – …………………………………………..

  1. कविताच्या धावण्या कडे कोणी लक्ष केंद्रित केले  ?

     उत्तर – …………………………………………..

  1. हरसुल सावरपाडा येथे केव्हा दिवाळी साजरी करण्यात आली 

 उत्तर – …………………………………………..

  1. कोणत्या प्रसंगावरून कविता व तिच्या आईचेनाते गहिरे आहे हे समजून येते? 

 उत्तर – …………………………………………..

5. कविता च्या  आई-वडिलांना  कविता लहानपणी काय वाटले नव्हते?

 उत्तर – …………………………………………..

6. कविता च्या यशाचे श्रेय तिच्या आई वडील कोणाला देतात? 

 उत्तर – …………………………………………..

7.कविताला कशाची खंत वाटते? 

 उत्तर – …………………………………………..

8.कविता कोणाला आपला आदर्श मानते?

 उत्तर – …………………………………………..

9.कशामुळे कविताच्या शिक्षणात खंड पडला नाही ? 

उत्तर – …………………………………………..

धड्याखालील स्वाध्याय आपल्या वहीत लिहा