♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय -गणित 5.अपूर्णांक Page no 27

इयत्ता  ५ वी   विषय  -गणित   5.अपूर्णांक    Page no  27

 उदाहरण संग्रह 20

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.             

खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 

उदाहरण संग्रह 21

 खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.खालील उदाहरण संग्रह सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

5. Fractions

Problem Set 20 , Problem Set 21

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.

Solve the following Problem in your notebook

(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )

 खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.खालील उदाहरण संग्रह सोडवा 

  • सोप्या पद्धतीने आकर्षक फुलांचे व कुंडीचे चित्र काढा व रंगवा

  • सोप्या पद्धतीने माशाचे चित्र काढा व रंगवा