♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

29 अंशाधिक छेदादिक व पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक । अंशाधिक व पूर्णांकयुक्त परस्पर रूपांतर | अक्षय गोरे सर

पाचवी स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी अतिशय सोप्या पद्धतीने  कोटी अब्ज पर्यंत संख्या वाचन लेखन