♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

7 GUESSING GAME 4 th Std

व्हिडिओ मध्ये पाहून खालील चौकटी  मध्ये दिलेल्या  प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहाउपयुक्त माहिती शेअर करा.