♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 3 री विषय – लहान मोठेपणा पान क्रमांक 13

खालील व्हिडिओ पहा व खालील चित्रात दाखवल्याप्रमाणे कृती करा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी  Fun with Line Page no .6