♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 3 री विषय गणित संख्याज्ञान /Number Work

खालील व्हिडिओ पहा आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा

खालील व्हिडिओ पहा आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा