♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 3 री विषय गणित पान नं ३ भौमितिक आकृत्यांची ओळख Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा  अर्थ समजावून घ्या  व खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

उत्तरे लिहा