♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय गणित Page No 5

खालील व्हिडिओ पहा आणि  खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत लिहा 

खालील आकृत्या  वहीत  काढून त्यांचे पृष्ठभाग रंगवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी  Maths Page No.4

खालील व्हिडिओ पहा आणि  खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत लिहा .