♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय -गणित संख्या वाचू लिहूया Page no 11

इयत्ता  २ री    विषय  -गणित  संख्या वाचू लिहूया  Page no 11 

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

Let’s read and write in words

    Complete the activity given below :  Page no  11


Leave a comment