♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – १ ली विषय – गणित 4 ची ओळख व लेखन introduction to number system page no 10

इयत्ता – १ ली       विषय –  गणित      4  ची ओळख  व लेखन     page no   10

introduction to number system ,school education ,elementary school ,top elearning websites 

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा व  ४  यासंख्येच्या वस्तू मोजा व चार संख्या पुस्तकावरील  ४ संख्या गिरवा आपल्या वहीत लिहा ( सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी खाली अभ्यास  व्हिडिओ  दिलेला आहे ) 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ  पहावा

Understand and write 4

introduction to number system ,school education ,elementary school ,top elearning websites