♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – मराठी जोड्या जुळवा Page No. 11

खालील चित्र पहा आणि आपल्या पुस्तकातील पान क्रमांक 11 वरील जोड्या जुळवा