♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – मराठी . चित्र बघ, नाव सांग, नाव दाखव ल अक्षर . page no १७

इयत्ता  १ ली   विषय –   मराठी . चित्र बघ, नाव सांग, नाव दाखव  अक्षर  .    page no १७ 

खालील व्हिडिओ पहा  ल चे शब्द चित्र पाहून मोठ्याने म्हणा व आपल्या वहीत लिहा 

चित्र पाहून त्याची नावे सांगा 

पुस्तकातील पान क्रमांक 17 वरील शब्दांमध्ये जिथे  ‘ ल ‘  आलेला आहे  त्याला  गोल करा 

अशा पद्धतीने ल   काढून तो पुन्हा पुन्हा त्याचा सराव   करा