♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 1.6 Look, listen and say Page No.11

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत  लिहा 

खालील शब्दांचे उच्चार करा योग्य जोड्या जुळवा व अक्षर  पुस्तकावर    गिरवण्याचा  प्रयत्न करा